Jels Skole – fase 1

Fase 1 på Jels Skole rummer ca. 150 børn fra 0.-3. årgang. Vi arbejder ud fra et anerkendende læringssyn, således at elever trives og får de optimale læringsbetingelser. Det er vores hensigt at skabe tryghed og kontinuitet for eleverne i skolestarten, så de oplever hverdagen som overskuelig og meningsfyldt. Dette forsøger vi at opnå på følgende måde:
  • Inden skolestart etableres et samarbejde mellem børnehave, bhv.kl. og SFO.
  • I foråret afholdes to møder for kommende børnehaveklasses forældre.
  • Så tidligt som muligt afgøres det, hvem der skal være klasselærer i kommende 1. klasse, så læreren har mulighed for at følge eleverne i børnehaveklassen
  • Vi arbejder i lærerteams omkring den enkelte klasse.
  • Vi afvikler fælles samtaler med elev, forældre, lærere og SFO for at tilgodese elevens alsidige udvikling.
  • For at fremme det faglige niveau og det sociale sammenhold yderligere har vi i løbet af året tværfaglige emner, en A-uge samt en afsluttende hyttetur for 3.kl.
 
I skoleåret 2011-2012 blev der indført aldersintegreret undervisning fra 0. – 2. klasse. Eleverne inddeles på tre aldersblandede stamhold, og teamet omkring holdene varetager elevernes undervisning i matematik og dansk to gange to lektioner om ugen. Holdene er tilrettelagt således, at undervisningen imødekommer elevernes faglige niveau og kompetencer.
I fase 1 starter eleverne hver morgen med læsebånd i 20 minutter. Navnet henviser til, at der hver dag og på samme tidspunkt afsættes et tidsrum, hvor alle læser. Med læsebånd ønsker vi at skabe rum til fordybelse i læsning med det formål, at læseoplevelsen medfører glæde og lyst til læsning.
Hver uge er der endvidere morgensang for fase 1 og 2 på Jels Skole, hvor der synges og gives fællesbeskeder. Hver samling varer ca. 15 minutter og starter med et par sange.
 Endvidere afholdes der et antal morgensamlinger i fase 1, hvor elever fra de forskellige klassetrin viser ex skuespil, sange e.l. Forældre bliver adviseret via forældreintra og er velkommen til at deltage.
Læseindlæring
I fase 1 bliver elevernes læsefærdigheder testet med jævne mellemrum. I 0.– 2.klasse har vi afsat et antal timer til forebyggende specialundervisning. Disse timer bruges til at støtte op om de elever, der af forskellige årsager ikke er alderssvarende med hensyn til udvikling – især læsefærdighed. I 3. klasse tilbydes et VAKS-kursus til elever, som har brug for hjælp ift. læsestrategier og afkodning.
 
Legepatrulje
Elever fra fase 2 står i samarbejde med en kontaktlærer for legepatruljen. De har været på kursus i igangsættelse af lege for elever i indskolingen, og tilbyder på forskellige ugedage aktiviteter for alle interesserede elever.